5 trường hợp được miễn nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

24/12/2022 ,14:43
Để được cấp Sổ đỏ người dân sẽ phải nộp một khoản tiền như lệ phí trước bạ, lệ phí làm bìa theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ. Do đó, bạn cần tìm hiểu thông tin thật kỹ để biết mình có thuộc diện được miễn lệ phí khi làm sổ đỏ hay không. Dựa theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, người dân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp lệ phí trong những trường hợp sau:

1. Người dân đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất

*Đối tượng đầu tiên là những cá nhân, hộ gia đình có giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên mình và sử dụng đất ổn định. 

Căn cứ khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013, các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định, đồng thời có một trong các loại giấy tờ sau đây thì sẽ không cần phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ

Miễn nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

 Miễn nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

 • Những giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, được thực hiện theo chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 • Sổ đỏ tạm thời có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. 

 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất, giấy tờ bàn giao nhà tình thương, nhà tình nghĩa gắn liền với đất. 

 • Giấy tờ chuyển nhượng mua bán nhà ở gắn liền với đất ở, quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993. 

 • Giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu Nhà ở theo quy định của Pháp luật, giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở. 

 • Sổ đỏ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất. Bao gồm các loại giấy tờ đã được xác lập theo quy định của Chính phủ trước ngày 15/10/1993. 

* Đối với những trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng mang tên người khác. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013, những cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng lại đứng tên người khác thì sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ với điều kiện: 

 • Thứ nhất, phải có giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan, bao gồm: giấy tờ, hợp đồng mua bán, thừa kế, trao tặng, chuyển đổi quyền sử dụng đất. 

 • Thứ hai, chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất đến trước ngày 01/07/2014 theo quy định của pháp luật. 

 • Thứ ba, thửa đất không vướng vào tranh chấp.  

2. Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng vẫn không phải nộp

* Những đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, sử dụng đất ổn định, lâu dài, không vướng tranh chấp. 

Theo khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013, cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất trước ngày 01 tháng 07 năm 2014 nhưng không có giấy tờ về Quyền sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp lệ phí nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây: 

Những quy định miễn tiền sử dụng đất

Những quy định miễn tiền sử dụng đất 

 • Thứ nhất, có hộ khẩu thường trú tại địa phương. 

 • Thứ hai, đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối tại những vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

 • Thứ ba, được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp. 

* Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có công trình xây dựng, nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 (không phân biệt khu vực)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trước ngày 15/10/1993; tại thời điểm sử dụng đất không có bất cứ hành vi vi phạm nào theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, lệ phí nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ trong các trường hợp cụ thể như sau:

 • Đất có nhà ở thì người sử dụng sẽ không phải nộp lệ phí sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức cho phép của mỗi cá nhân, hộ gia đình. 

 • Sử dụng đất có công trình xây dựng không phải nhà ở mà là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất, nếu muốn cấp Giấy chứng nhận thì sẽ phải trả lệ phí sử dụng đất với thời gian sử dụng lâu dài. 

3. Đất giao không đúng thẩm quyền

Không phải bất cứ trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền đều không phải nộp tiền sử dụng đất. Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP,  mặc dù cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng sử dụng đất có nhà ở ổn định thì không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ trong 02 trường hợp dưới đây: 

 • Sử dụng đất có nhà ở và có giấy chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức trước ngày 15/10/1993 để sử dụng đất. 

 • Sử dụng đất có nhà ở ổn định trong thời gian từ  từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004. Đồng thời, cần phải có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất theo đúng mức quy định của Luật đất đai năm 1993. 

4. Phải nộp tiền sử dụng đất nhưng đã nộp để được quyền sử dụng

Theo Khoản 3, 4 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định: cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nếu đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất mà số tiền đã nộp lớn hơn hoặc bằng tiền sử dụng đất phải nộp khi được cấp Giấy chứng nhận thì sẽ không cần nộp tiền sử dụng đất trong các trường hợp dưới đây: 

Những đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

Những đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

 • Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, quyết định giải quyết tranh chấp, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành công, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành sẽ được cấp Giấy chứng nhận. 

 • Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014. 

5. Không phải nộp tiền sử dụng đất vì được miễn

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, những đối tượng sau không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

 • Miễn lệ phí sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách đất ở, nhà ở đối với những đối tượng, người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở những vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. 

 • Miễn lệ phí sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất chuyển mục đích sử dụng do tách hộ từ đất không phải là đất ở sang đất ở. Đồng thời, phải là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

 • Miễn lệ phí sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, hộ dân sinh sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến các khu định cư, tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

 • Miễn lệ phí sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí cho việc tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp, có thẩm quyền phê duyệt. 

Trên đây là 5 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ mà người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi cho mình. Truy cập thêm vào trang tin bds36.vn để cập nhật kiến thức bất động sản hữu ích.